Pétanque je šport, v ktorom môžu proti sebe hrať:

dve družstvá po 3 hráčoch (trojice, čiže triplettes)

dve družstvá po 2 hráčoch (dvojice, čiže doublettes)

jeden hráč proti jednému hráčovi (jednotlivci, čiže tete a tete)

 

Pri hre trojíc má každý hráč k dispozícii 2 gule.

Pri hre dvojíc má každý hráč k dispozícii 3 gule.

Pri hre jednotlivcov má každý hráč k dispozícii 3 gule.

 

Pétanque sa hrá s guľami zodpovedajúcim nasledujúcim charakteristikám:

 

Priemer gule musí byť v rozmedzí 70,5 mm až 80 mm.

Hmotnosť gule musí byť v rozmedzí 650 g až 800 g.

Guľa nesmie byť žiadnym spôsobom upravená, alebo pozmenená

 

Cieľ (čiže „but“, „cochonnete“, „jack“, „košón“) musí byť vyrobený výhradne z dreva. Priemer musí byť v rozmedzí 25 mm až 35 mm. Farebný náter kvôli lepšej viditeľnosti je povolený.

 

Pétanque sa hrá na akomkoľvek teréne. Po schválení povrchu organizačným výborom a rozhodcami sú hráči povinný sa strenúť na určenom povrchu.

 

Pre národné šampionáty a medzinárodné súťaže platia minimálne rozmery ihriska 4 x 15 m. Pri ostatných súťažiach môžu byť po vzájomnej dohode tieto parametre zmenené, avšak najmenšie možné rozmery musia byť 3 x 12 m.

 

Zápas sa hrá do dosiahnutia 13-tich bodov jednou stranou. V skupinách je možné hrať skrátenú hru do 11 bodov.

Hráči (družstvá) losujú o to, kto bude vyberať terén (ak im nebol pridelený) a ktoré družstvo bude prvé hádzať cieľ. Ktorýkoľvek z hráčov družstva, ktoré bude hádzať cieľ vyberie miesto odhodu a vyznačí ho kruhom na povrchu. Jeho rozmer musí byť taký, aby sa doňho vošli obidve chodidlá, v rozmedzí 35 cm až 50 cm a musí byť vzdialený minimálne 1 meter od všetkých prekážok, hraníc zakázaného terénu a ak sa hrá na voľnej ploche, tak minimálne 2 m od ďalšieho kruhu odhodu. Chodidlá mudia byť pri odhode celé vovnútri kruhu, nesmú sa ho dotýkať, ani ho presahovať, ani nesmú opustiť povrch terénu, pokiaľ sa hodená guľa (cieľ) nedotkne zeme.

 

Vzdialenosť cieľa od najbližšieho bodu kruhu označujúceho miesto odhodu musí byť v rozmedzí:

5 - 9 m u kadetov

5 - 9 m u juniorov

6 - 10 m u seniorov

 

Cieľ po dopade nesmie byť bližšie ako 1 meter od všetkých prekážok a od hraníc vymedzujúcich ihrisko a zakázaný terén.

Ak po 3 pokusoch jedného družstva o odhodenie košónu nebude tento umiestnený podľa pravidiel, dostáva možnosť 3 pokusov súper. V každom prípade družstvo, ktoré stratilo po 3 pokusoch možnosť hádzať cieľ si ponecháva právo hádzať prvú guľu.

Cieľ sa v ďalšej hre odhadzuje z kruhu, ktorý označuje jeho predchádzajúcu polohu v minulej hre.

 

Ak je hodený cieľ zastavený rozhodcom, hráčom, divákom, zvieraťom, či akýmkoľvek mobilným predmetom je neplatný a musí sa opakovať bez toho, aby sa započítaval do 3 pokusov družstva.

 

Súper má ešte po odhodení prvej gule právo spochybniť polohu cieľa a nechať ju premerať. Ak je poloha nevyhovujúca pravidlám, musí sa hádzať znova a teda hra začína odznovu.

Ak je odohraná už druhá guľa v hre (čiže prvá guľa súpera), ciež je definitívne uznaný ako platný.

 

Cieľ je neplatný v nasledujúcich prípadoch:

ak sa cieľ v priebehu hry dostane do zakázaného terénu (hranice ihriska), aj keby sa sám vrátil do ihriska. Cieľ, ktorý sa zastaví na čiare vymedzujúcej ihrisko je platný. Neplatný je vtedy, ak je celým objemom za touto hranicou.

v prípade že padne do mláky, je cieľ neplatný v tom momente, kedy môže voľne plávať

Ak je ciež odpálený na vzdialenosť väčšiu ako 20 m, alebo menšiu ako 3 m od miesta odhodu.

Ak cieľ nie je možné nájsť do 5 minút.

 

Po odhodení cieľa je výslovne zakázané odstraňovanie, premiestňovanie, či rozbíjanie akýchkoľvek prekážok na hracej ploche. Hráč vhadzujúci cieľ môže pred hodením povrch upraviť maximálne tromi údermi guľou o zem. Každý hráč pripravujúci sa k hodu môže zarovnať jamku, ktorá vznikla pri hodení predchádzajúcej gule.

 

Ak je v priebehu hry cieľ nečakane a nezavinene prekrytý listom, papierom, či iným podobným predmetom, je tento predmet odstránený.

 

Ak je hodený cieľ, potom ako sa už raz zastavil, znovu uvedený do pohybu vetrom, nakoloneným terénom a pod. je premiestnený späť na pôvodné miesto za podmienky, že bolo predtým označené.

Rovnako je vrátený na pôvodné miesto ak je neúmyselne posunutý rozhodcom, hráčom, zvieraťom, divákom, guľou mimo hru, guľou pochádzajúcou z inej hry, či iným pohyblivým predmetom.

 

Ak sa stane cieľ neplatný v priebehu hry, môžu nastať tieto 3 prípady:

obom družstvám ostávajú gule na hru - hra sa anuluje

gule ostávajú len jednému družstvu - družstvo získa toľko bodov, kožko gulí mu ostáva na odhodenie

ani jedno družstvo nemá gule - hra sa anuluje

 

Ak sa cieľ v priebehu hry dostane mimo ihriska, bez ohľadu na to, či je hra anulovaná, alebo nie, je pre budúcu hru vhodený z miesta, kde sa nachádzal pred jeho vyrazením.

 

Prvá guľa hry je hodená hráčom družstva, ktoré vyhralo losovanie, alebo predchádzajúcu hru. Keď hráč zahráva svojou poslednou guľu, nemôže si vziať do druhej ruky ďalšiu guľu. Je zakázané vlhčiť gule a ciež.

 

Ak sa následkom vyrazenia, či bodovania na teréne nenachádza žiadna guľa, je na družstve hrajúcom ako posledný, hodiť ďalšiu guľu.

Po dobu, ktorú má hráč vymedzenú na hodenie gule musia diváci a hráči zachovávať čo najväčší kľud. Súper nesmie chodiť, gestikulovať, ani vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla obťažovať hráča. Iba jeho spoluhráči sa môžu pohybovať medzi kruhom a cieľom. Súper sa musí zdržiavať za hráčom, či vedľa cieľa vždy na strane ihriska a to tak, aby bol aspoň 2 m od cieľa, alebo hráča. Hráči, ktorí nedodržujú tieto pravidlá môžu byť vylúčení z hry, ak v tomto pokračujú aj po napomenutí rozhodcom.

 

Všetky gule sa anulujú, ak sa dostanú do zakázaného terénu, alebo ak ním prebehli. Ak sa guľa znova vráti do vyznačeného terénu vďaka sklonu terénu, či odrazením od prekážky mobilnej, či nemobilnej je ihneď odstránená z hry a všetko, čo prípadne pemiestnila po prejdení zakázaným terénom je vrátené na pôvodné miesto. Všetky anulované gule musia byť ihneď odstránené z hry. Ak však bude medzitým zahraná ďalšia guľa, je pôvodne anulovaná a neodstránená guľa považovaná za platnú.

 

Každá guľa zastavená divákom, či rozhodcom si ponechá miesto, kde sa zastavila. Každá guľa zastavená členom družstva, ktoré túto guľu hodilo je anulovaná. Každá guľa zastavená protiháčom môže byť zahraná znova, alebo si ponechá miesto, kde sa zastavila. Hráč, ktorý guľu zastaví v pohybe úmyselne je diskvalifikovaný spolu s jeho družstvom z celého zápasu.

 

V momente kedy je cieľ umiestnený podľa pravidiel má hráč najviac 1 minútu na hodenie svojej gule.

Ak sa guľa, ktorá už bola zastavená znovu uvedie do pohybu vďaka sklonu terénu, či vetru je premiestnená späť na pôvodné miesto

Pred hodením gule je hráč povinný ju očistiť ju od všetkých stôp, hliny, či akéhokoľvek iného znečistenia.

Každá guľa, ktorá nebola hodená podľa pravidiel je anulovaná a všetko čo premiestnila je vrátené do pôvodnej polohy.

 

Meranie bodov prináleží hráčovi, ktorý hral posledný, alebo niektorému z jeho spoluhráčov. Súperi majú vždy právo premerania. Meranie sa vykonáva patričnými pomôckami a každé z družstiev by malo mať aspoň jednu. Obzvlášť je zakázané premeriavanie chodidlami!

 

Ak sa dve gule, z ktorých každá patrí inému družstvu nachádzajú v rovnakej vzdialenosti od cieľa, alebo sa ho dotýkajú, je hra anulovaná, avšak iba vtedy, ak žiadne z družstiev už nedisponuje žiadnou guľou. Cieľ potom hádže družstvo, ktoré túto hru začínalo.

Ak má jedno z družstiev aspoň jednu guľu, hrá ďaslej a zaznamenáva toľko bodov, koľko jeho gulí je na konci hry bližšie k cieľu.

Ak majú gule obidve družstvá, rozohráva ďalej to družstvo, ktoré predtým hralo ako posledné. Nasleduje hod súpera a potom striedavo obidve družstvá až do momentu, kedy bod získa jedno z nich. Keď jedno družstvo zostane so svojou guľou ako posledné, platia predchádzajúce pravidlá.

 

Ak sa na konci hry žiadna guľa nenachádza na ihrisku, je hra anulovaná.

 

Oblečenie hráčov musí byť korektné (nepovoľuje sa nezakrytý trup a bosé nohy). Každý hráč, ktorý nebude toto dodržiavať aj po napomenutí rozhodcom bude zo súťaže vylúčený.

 

Pokiaľ máte záujem o kompletné medzinárodné pravidlá, môžete si ich stiahnuť v sekcii "Na stiahnutie".